Menu

Стандартні гарантійні правила Nokian

Ці стандартні гарантійні правила (надалі «Правила») визначають гарантійні зобов'язання ТОВ «Нокіан шина»  (надалі «Постачальник») щодо шин виробництва Nokian (надалі «Товар»), які імпортовані в Україну ТОВ «Нокіан шина». 

Ці стандартні гарантійні правила (надалі «Правила») визначають гарантійні зобов'язання ТОВ «Нокіан шина»  (надалі «Постачальник») щодо шин виробництва Nokian (надалі «Товар»), які імпортовані в Україну ТОВ «Нокіан шина».  


1.1. Постачальник у межах та при умовах, визначених цими Правилами, бере на себе наступні гарантійні зобов'язання:

1.1.1. Постачальник гарантує якість Товару протягом 3 (трьох) років від дня його поставки, але не більше 5 (п'яти) років з дати його виготовлення. Вказані строки є гарантійним строком для встановлення покупцем недоліків Товару, які не могли бути виявлені під час звичайного приймання Товару, та для подання Постачальнику відповідної рекламації в порядку, визначеному цими Правилами.

1.1.2. Якщо в Товарі виявлені недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні та на які розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника (надалі «Дефектний Товар»), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити такий Товар.


1.2. До недоліків Дефектного Товару, на які розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника згідно цих Правил, відносяться недоліки, які виникли з вини виробника Товару.


1.3. Недолік Дефектного Товару вважається таким, що виник не з вини виробника, і Постачальник звільняється від виконання гарантійних зобов'язань, якщо недолік Дефектного Товару виник, зокрема, але не виключно внаслідок:

1.3.1. шипування Товару;

1.3.2. природного зношування Товару;

1.3.3. неправильного монтажу Товару на диску;

1.3.4. неправильної або недбалої експлуатації Товару;

1.3.5. ушкодження Товару внаслідок аварії або випадкового пошкодження Товару, а також знищення або пошкодження внаслідок дії обставин непереборної сили;

1.3.6. неправильного зберігання Товару після його продажу (поставки);

1.3.7. якщо залишкова висота малюнка протектора Товару становить менше 1,6 мм;

1.3.8. використання Товару в екстремальних умовах (наприклад, в автомобільному спорті);

1.3.9. внесення будь-яких змін або виправлень в конструкцію та зовнішній вигляд Товару без згоди Постачальника;

1.3.10. якщо причиною виникнення недоліків була неправильна або неповна інформація або інструкція про зберігання, монтаж або експлуатацію Товару, що була надана відносно Товару без схвалення Постачальника. 


1.4. Підставою для виконання Постачальником гарантійних зобов'язань є надання покупцем Постачальнику заповненої рекламації, складеної згідно з формою, визначеною в Додатку №1 до цих Правил, та засвідченої(них) покупцем копії (копій) видаткових накладних, яка (які) підтверджують поставку Постачальником Дефектного Товару покупцю.


1.5. У випадку, якщо Дефектний Товар придбаний не від Постачальника безпосередньо, покупець зобов'язаний звернутись з рекламацією до продавця Дефектного Товару. У випадку звернення до Постачальника, покупець зобов'язаний надати документи, що підтверджують факт купівлі Товару та ідентифікують продавця Товару.


1.6. Процедура встановлення наявності підстав виникнення гарантійних зобов'язань та їх виконання:

 1.6.1. В разі виявлення покупцем недоліків Товару, на які розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника, покупець негайно, однак не пізніше 7 днів з моменту виявлення, зобов'язаний надіслати продавцю Товару належним чином заповнену рекламаційну форму відповідно до Додатку №1 до цих Правил та копію (копії) видаткової(их) накладної(их), яка (які) підтверджують поставку Дефектного Товару покупцю.

1.6.2. Покупець зобов'язаний зберігати заявлений в рекламації Дефектний Товар до моменту повернення його Постачальнику, а у разі, коли продавець/Постачальник відмовився від виконання своїх гарантійних зобов'язань - до дати видання документу або набуття чинності документом (такими документами можуть бути рішення Постачальника, рішення суду тощо), який є підставою для такої відмови або встановлює правомірність такої відмови та який вступив у дію/набрав законної сили. Постачальник протягом 1 (одного) місяця з дати отримання рекламації від покупця/продавця, направляє свого повноважного представника у місце знаходження Дефектного Товару. Покупець зобов'язаний пред'явити такий Дефектний Товар представнику Постачальника за його першою вимогою. Представник Постачальника проводить огляд Дефектного Товару з метою з'ясування причин виникнення недоліків. Представник Постачальника може визнати оглянутий Дефектний Товар, таким, на недоліки якого не розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника. Результати огляду заносяться у відповідно поле рекламації представником Постачальника.

 1.6.3. В разі, якщо представником Постачальника буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника, покупець має право направити такий Дефектний Товар на незалежну технічну експертизу, яка має здійснюватися підприємствами (установами, організаціями), що мають відповідні повноваження (дозволи, ліцензії). Вартість вказаної експертизи буде в залежності від її результатів: а) оплачуватись Постачальником або відшкодовуватись Постачальником покупцю (у разі оплати експертизи покупцем до її завершення) - якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник з вини виробника; б) оплачуватись покупцем - якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника.

 1.6.4. У разі встановлення факту наявності в Дефектному Товарі недоліків, які виникли з вини виробника, Постачальник зобов'язаний замінити Дефектний Товар протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів, наступних за днем підписання Сторонами акту про повернення Дефектного Товару. 


1.7. За винятком зобов'язань, зазначених в цих Правилах, за жодних умов Постачальник не несе відповідальність за прямі і непрямі збитки, упущену вигоду та інші збитки, викликані неможливістю використання Дефектного Товару, незалежно від характеру збитку.